Inleiding

Binnen de analyse van het thema Bedrijvigheid bieden we een regionaal overzicht van het aantal vestigingen en de bijbehorende werkgelegenheid. Naast het inzichtelijk maken van de totale ontwikkeling, maken we binnen de gegevens ook onderscheid naar grootteklassen: 0 t/m 9 arbeidsplaatsen, 10 t/m 250 arbeidsplaatsen en 250 en meer arbeidsplaatsen. Op basis van de sectorale samenstelling van het aantal arbeidsplaatsen geven we ook inzicht in sectoren waarin de regio relatief sterk of minder sterk in gespecialiseerd is. Tot slot staan we ook stil bij het aantal faillissementen per maand.

Vestigingen

Op basis van het bedrijvenregister van de regio Rijnmond geven we inzicht in het aantal vestigingen waar in de regio betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben in het bedrijvenregister een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit). Naast het inzicht in de totale ontwikkeling van het aantal vestigingen kunnen we op basis van deze kenmerken ook inzicht geven in het aantal vestigingen naar grootteklasse en de sectorale samenstelling van het aantal vestigingen.

Aantal vestigingen
Aantal vestigingen, naar grootteklasse
Aantal vestigingen, naar sector en grootteklasse

Bedrijvendynamiek

Op basis van het bedrijvenregister van de regio Rijnmond is het mogelijk om inzicht te geven in het aantal oprichten en opheffingen van vestigingen. Het aantal oprichtingen betreft het aantal nieuwe vestigingen dat gedurende een bepaalde periode gestart is, terwijl het aantal opheffingen het aantal vestigingen betreft dat gedurende een bepaalde periode verdwenen is.
De gegevens over het aantal opheffingen loopt altijd één jaar achter op de gegevens over het aantal oprichtingen. Dit komt doordat de we de vestigingen alleen kunnen coderen in het jaar waarin deze respectievelijk nieuw zijn dan wel voor het laatste voorkomen.

Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen, naar grootteklasse
Aantal oprichtingen, naar sector
Aantal opheffingen
Aantal opheffingen, naar grootteklasse
Aantal opheffingen, naar sector

Faillissementen

Als een bedrijf zijn schulden niet meer kan betalen, kan deze failliet worden verklaard door de rechter. Het CBS brengt maandelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld op het niveau van de COROP-gebieden.

Faillissementen, per maand

Werkgelegenheid

Op basis van het bedrijvenregister van de regio Rijnmond is het mogelijk om inzicht te geven in de regionale werkgelegenheid: aantal bezette arbeidsplaatsen of banen per vestiging. Binnen deze sectie geven we inzicht in de regionale werkgelegenheid naar sector. Op basis van de sectorale samenstelling van het aantal arbeidsplaatsen geven we vervolgens ook inzicht in sectoren waarin de regio relatief sterk of minder sterk in gespecialiseerd is.
In de werkgelegenheidsenquête van het bedrijvenregister wordt gevraagd naar het aantal werkzame personen op vestigingsniveau. Een werkzame persoon kan bij meerdere vestigingen (van verschillende bedrijven/ondernemingen) werkzaam zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand vier dagen in loondienst is en één dag actief is als zelfstandig ondernemer. 

Arbeidsplaatsen
Arbeidsplaatsen, naar sector
Specialisatiegraad, naar sector

Werkenden naar kenmerken

Op basis van brondata van het CBS, CBS Microdata, hebben we per sector verschillende kenmerken van het aantal werkenden in een regio inzichtelijk gemaakt: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, type dienstverband en type contract. Gezien het lage detailniveau van de gegevens, zijn deze gegevens alleen beschikbaar op het niveau van de arbeidsmarktregio Rijnmond en kiezen we er voor om de gegevens in procentuele aantallen i.p.v. absolute aantallen weer te geven.
Belangrijk aandachtspunt bij de interpretatie van deze gegevens is dat het over het aantal werkenden woonachtig in de regio gaat en niet zoals bij de gegevens uit het bedrijvenregister over werkenden (banen) die ook daadwerkelijk werkzaam (actief) zijn in de regio.

Werkenden, naar leeftijd
Werkenden, naar opleidingsniveau, in Nederland (%)
Werkenden, naar type contract
Werkenden, naar geslacht
Werkenden, naar omvang contract

POWERED BY

powered by