FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Succes van mbo'ers op de arbeidsmarkt van Rijnmond geanalyseerd

Belangrijkste inzichten
  • Bijna 77 procent van de mbo afgestudeerden  in de regio Rijnmond heeft anderhalf jaar na het beeïndigen van de opleiding een baan op minimaal het eigen opleidingsniveau.  
  • Van deze mbo-gediplomeerden is meer dan 65% werkzaam binnen het eigen domein. 
  • Mbo-bbl gediplomeerden (85%) zijn in Rijnmond tevredener over de aansluiting tussen hun functie en de door hun gevolgde opleiding dan mbo-bol gediplomeerden (73%). Dit komt overeen met het landelijke beeld. 
  • De mbo-domeinen zorg en welzijn, en ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek scoren relatief goed qua match tussen de opleiding en de huidige functie. 
  • Het mbo doet meer dan voorbereiden op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktrelevantie van opleidingen moet daarom altijd in samenhang met de meervoudige opdracht van het mbo gezien worden.
Succes op de arbeidsmarkt

Het succes van de start van de arbeidsloopbaan van gediplomeerden wordt deels bepaald door de mate van aansluiting tussen de huidige functie en de gevolgde opleiding. Over het algemeen zal de aansluiting beter zijn als de functie met betrekking tot inhoud en niveau dichtbij de gevolgde opleiding ligt. De tijdens de studie aangeleerde kennis en vaardigheden komen in dat geval beter tot hun recht in beroepen die gediplomeerden en afgestudeerden uitvoeren. Om deze aansluiting voor het mbo in de regio Rijnmond te kunnen beoordelen geven onderstaande visualisaties de match tussen de gevolgde opleiding en de huidige functie weer. 

Minimaal het eigen opleidingsniveau
In de regio Rijnmond heeft onder de afgestudeerden van het mbo (schooljaar 16'/2017) bijna 77% van de gediplomeerden anderhalf jaar na het beeïndigen van hun opleiding een baan op minimaal het eigen opleidingsniveau.

Eigen/verwante richting
Naast het niveau van de functie is ook de richting van de functie van belang om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de baan. Van de mbo-gediplomeerden in Rijnmond is 65% werkzaam binnen het eigen domein.

Aansluiting werk op afgeronde opleiding, Rijnmond

Tevredenheid aansluiting functie en de gevolgde opleiding
Als aanvulling op bovenstaande indicatoren is door het CBS en ROA ook aan de gediplomeerden van het mbo gevraagd hoe tevreden ze zelf zijn over de aansluiting tussen hun functie en de door hun gevolgde opleiding. Op basis van onderstaande visualisatie blijkt dat mbo-bbl gediplomeerden in Rijnmond tevredener zijn dan mbo-bol gediplomeerden. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Binnen Rijnmond vindt gemiddeld bijna 80%, van de gediplomeerden de aansluiting voldoende tot goed.

AANSLUITING GEVOLGDE OPLEIDING EN HUIDIGE FUNCTIE (%VOLDOENDE/GOED), NAAR LEERWEG
Succes op de arbeidsmarkt naar mbo-domein en beroepsopleiding

In het vervolg van deze analyse zoomen we nader in op de aansluiting tussen de huidige en gevolgde opleiding. Daarbij maken we allereerst onderscheid naar mbo-domein. Vervolgens geven we  een top 20 van beroepsopleidingen met de hoogste score. 

Minimaal het eigen opleidingsniveau
De spreiding tussen de verschillende mbo-domeinen is relatief beperkt.  

  • In Rijnmond kent het mbo-domein Zorg en welzijn met 89% de hoogste score, terwijl het mbo-domein Media en vormgeving met 60% de laagste score kent.
AANSLUITING WERK OP AFGERONDE OPLEIDING, WERKZAAM OP MINIMAAL EIGEN NIVEAU (NAAR DOMEIN)
AANSLUITING WERK OP AFGERONDE OPLEIDING, MINIMAAL OP EIGEN NIVEAU: TOP 20 BEROEPSOPLEIDINGEN

Eigen/verwante richting
De spreiding tussen de verschillende mbo-domeinen is relatief groot.  

  • In Rijnmond kent het mbo-domein Mobiliteit en voertuigen met 81% de hoogste score, terwijl het mbo-domein Handel en ondernemerschap met 44% de laagste score kent. 
AANSLUITING WERK OP AFGERONDE OPLEIDING, WERKZAAM IN EIGEN DOMEIN (NAAR DOMEIN)
AANSLUITING WERK OP AFGERONDE OPLEIDING, WERKZAAM IN EIGEN DOMEIN: TOP 20 BEROEPSOPLEIDINGEN

Tevredenheid aansluiting functie en de gevolgde opleiding

  • In Rijnmond kent het mbo-domein Mobiliteit en voertuigen met 85% de hoogste score, terwijl het mbo-domein Media en vormgeving met 57% de laagste score kent.
AANSLUITING GEVOLGDE OPLEIDING EN HUIDIGE FUNCTIE (% VOLDOENDE/GOED), NAAR DOMEIN

 

AANSLUITING GEVOLGDE OPLEIDING EN HUIDIGE FUNCTIE (%VOLDOENDE/GOED), TOP 20 BEROEPSOPLEIDINGEN
Het mbo doet meer dan voorbereiden op de arbeidsmarkt

Het mbo heeft meer functies dan alleen de studenten te kwalificeren voor een beroep en het vervolgonderwijs. Zeker op de lagere opleidingsniveaus biedt het onderwijs een kans aan jongeren die door hun kwetsbare positie een groter risico lopen op voortijdige uitval. Het geeft hun de mogelijkheid om te werken aan algemeen vormende vaardigheden, zoals algemene werknemersvaardigheden, burgerschapscompetenties, studieloopbaanvaardigheden en taal- en rekenvaardigheid. De arbeidsmarktrelevantie van opleidingen moet daarom altijd in samenhang met de meervoudige opdracht van het mbo gezien worden (Staat van het onderwijs, 2019).

 

Verantwoording
Het CBS voert het Schoolverlatersonderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) uit en werkt daarbij samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).  Op basis van dit onderzoek worden schattingen gemaakt van variabelen die betrekking hebben op de aansluiting van opleiding bij werk. Omdat het op regionaal niveau om gedetailleerde informatie gaat, is hierbij gebruik gemaakt van de methode Kleine Domein Schatters  (KDS).  Deze longread presenteert in het kort enkele kernresultaten van de metingen die door het CBS en het ROA eind 2018 zijn gehouden onder de gediplomeerden van het mbo van het schooljaar 2016-2017, dat wil zeggen anderhalf jaar na het voltooien van de opleiding.

Bronnen en meer lezen

OCW, 2019. De staat van het onderwijs.

CBS, 2019. Schoolverlatersonderzoek 2018: schattingen voor kleine deelpopulaties van MBO schoolverlaters.

 

.

POWERED BY

powered by