Inleiding

Binnen de analyse van het thema Bedrijvigheid bieden we een regionaal overzicht van het aantal vestigingen, oprichtingen, opheffingen, en de bijbehorende werkgelegenheid. Naast het inzichtelijk maken van de totale ontwikkeling, maken we binnen de gegevens ook onderscheid naar grootteklassen: 0 t/m 9 arbeidsplaatsen, 10 t/m 250 arbeidsplaatsen en 250 en meer arbeidsplaatsen. Tevens staan we stil bij de kenmerken van werkenden in de regio, waaronder leeftijd, geslacht en opleidingstype.

Vestigingen

Op basis van het bedrijvenregister geven we inzicht in het aantal vestigingen waar in de regio betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben in het bedrijvenregister een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit). Naast het inzicht in de totale ontwikkeling van het aantal vestigingen kunnen we op basis van deze kenmerken ook inzicht geven in het aantal vestigingen naar grootteklasse en de sectorale samenstelling van het aantal vestigingen.

Aantal vestigingen
Aantal vestigingen, naar grootteklasse
Aantal vestigingen, naar deelsector en grootteklasse

Bedrijvendynamiek

Op basis van het bedrijvenregister is het mogelijk om inzicht te geven in het aantal oprichten en opheffingen van vestigingen. Het aantal oprichtingen betreft het aantal nieuwe vestigingen dat gedurende een bepaalde periode gestart is, terwijl het aantal opheffingen het aantal vestigingen betreft dat gedurende een bepaalde periode verdwenen is.

De gegevens over het aantal opheffingen lopen altijd één jaar achter op de gegevens over het aantal oprichtingen. Dit komt doordat de we de vestigingen alleen kunnen coderen in het jaar waarin deze respectievelijk nieuw zijn dan wel voor het laatste voorkomen.

Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen, naar grootteklasse
Aantal opheffingen
Aantal opheffingen, naar grootteklasse

Faillissementen

Als een bedrijf zijn schulden niet meer kan betalen, kan het failliet worden verklaard door de rechter. Het CBS brengt maandelijks de ontwikkeling in beeld van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen op het niveau van de COROP-gebieden. Havengebied Rotterdam ligt in het COROP-gebied Groot-Rijnmond. U kunt door middel van de filter boven de visualisatie de faillissementen bekijken op nationaal, provinciaal en regionaal niveau.

Arbeidsplaatsen

Op basis van het bedrijvenregister is het mogelijk om inzicht te geven in regionale werkgelegenheid met behulp van het aantal bezette arbeidsplaatsen. Binnen deze sectie geven we inzicht in de regionale werkgelegenheid naar grootteklasse. Vervolgens geven we inzicht in het aantal arbeidsplaatsen per sector, met een verdere verdeling naar grootteklasse.

In de werkgelegenheidsenquête van het bedrijvenregister wordt gevraagd naar het aantal werkzame personen op vestigingsniveau. Een werkzame persoon kan bij verschillende vestigingen (van verschillende bedrijven/ondernemingen) werkzaam zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand vier dagen in loondienst is en één dag actief is als zelfstandig ondernemer. 

Arbeidsplaatsen, naar grootteklasse
Arbeidsplaatsen, naar sector en grootteklasse

Werkenden naar kenmerken

Op basis van brondata van het CBS, CBS Microdata, hebben we per sector verschillende kenmerken van het aantal werkenden in een regio inzichtelijk gemaakt: geslacht, leeftijd, type en omvang dienstverband, beroepsklasse en opleidingstype.

Een belangrijk aandachtspunt bij de interpretatie van deze gegevens, is dat ze over het aantal werkenden woonachtig in de regio gaan en niet, zoals bij de gegevens uit het bedrijvenregister, over werkenden (banen) die ook daadwerkelijk werkzaam (actief) zijn in de regio.

Ontwikkeling werkenden, naar geslacht
Werkenden, naar geslacht
Ontwikkeling werkenden, naar leeftijd
Werkenden, naar leeftijd
Ontwikkeling werkenden, naar type dienstverband
Werkenden, naar type dienstverband
Ontwikkeling werkenden, naar omvang dienstverband
Werkenden, naar omvang dienstverband
Werkenden, naar beroepsklasse, in Nederland (%)
Werkenden, naar beroepsgroep, in Nederland (%)
Ontwikkeling werkenden, naar opleidingstype, in Nederland (%)
Werkenden, naar opleidingstype, in Nederland (%)

POWERED BY

powered by