Inleiding

Via het dashboard Onderwijs verkrijgt u inzicht in de onderwijstrends die relevant zijn voor het Haven- en industriecomplex Rotterdam. Binnen het dashboard staan de technische en transport en logistieke opleidingen centraal.  Achtereenvolgens gaan we in op de instroom binnen het mbo en het hoger onderwijs en het aantal gediplomeerden. Vervolgens maken we de door- en uitstroom van mbo-ers inzichtelijk. Tot slot staan we stil bij de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden.

Instroom mbo

Het aantal nieuwe deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs. Allereerst staan we stil bij de instroom naar mbo-domein. Op basis van deze gegevens wordt een inzicht verkregen in de samenstelling van de mbo-instroom. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van de mbo-instroom, waarbij we onderscheid maken naar mbo-niveau. Tot slot staan we stil bij de vooropleiding (hoogst behaalde diploma) van de mbo-instromers.

Instroom mbo, naar domein
Ontwikkeling instroom mbo
Instroom mbo, naar niveau en hoogste vooropleiding

Gediplomeerden mbo

Het aantal gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs. Allereerst staan we stil bij de het aantal mbo-gediplomeerden naar mbo-domein. Op basis van deze gegevens wordt een inzicht verkregen in de samenstelling van het aantal mbo-gediplomeerden. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van het aantal mbo-gediplomeerden, waarbij we onderscheid maken naar mbo-niveau.

Aantal gediplomeerden mbo, naar domein
Ontwikkeling aantal gediplomeerden mbo

Instroom hoger onderwijs

Het aantal nieuwe deelnemers in het hoger onderwijs (hbo en wo). Allereerst staan we stil bij de instroom naar opleidingssector. Op basis van deze gegevens wordt een inzicht verkregen in de samenstelling van de instroom binnen het hoger onderwijs. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van de instroom in het hoger onderwijs voor de opleidingssector techniek. Binnen de filters is het mogelijk om een specifieke opleiding te filteren. Tot slot staan we stil bij vooropleiding (hoogst behaalde diploma) van de instroom in het hoger onderwijs.

Let op: de gegevens hebben betrekking op de vestigingslocatie waar het onderwijs gegeven wordt. In Rijnmond is geen technische universiteit gevestigd. Waar voor afgestudeerden van hogescholen nog in belangrijke mate geldt dat deze zich na het afstuderen vooral regionaal oriënteren, geldt voor afgestudeerden van de universiteiten dat deze een bredere oriëntatie hebben, mede omdat het opleidingsaanbod per technische universiteit uiteenloopt. Daarom moet vanuit arbeidsmarktoogpunt ook naar de totale uitstroom uit het technische universitaire onderwijs in Nederland worden gekeken.

Instroom in hoger onderwijs, naar opleidingssector
Ontwikkeling instroom in hoger onderwijs, techniek
Instroom in hoger onderwijs, naar hoogste vooropleiding, techniek

Gediplomeerden hoger onderwijs

Het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs. Allereerst staan we stil bij de het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs naar opleidingssector. Op basis van deze gegevens wordt een inzicht verkregen in de samenstelling van het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs. Vervolgens tonen we de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs binnen de opleidingssector techniek.  Binnen de filters is het mogelijk om een specifieke opleiding te filteren.

Let op: de gegevens hebben betrekking op de vestigingslocatie waar het onderwijs gegeven wordt. In Rijnmond is geen technische universiteit gevestigd. Waar voor afgestudeerden van hogescholen nog in belangrijke mate geldt dat deze zich na het afstuderen vooral regionaal oriënteren, geldt voor afgestudeerden van de universiteiten dat deze een bredere oriëntatie hebben, mede omdat het opleidingsaanbod per technische universiteit uiteenloopt. Daarom moet vanuit arbeidsmarktoogpunt ook naar de totale uitstroom uit het technische universitaire onderwijs in Nederland worden gekeken.

Gediplomeerden hoger onderwijs, naar opleidingssector
Ontwikkeling gediplomeerden hoger onderwijs

Door- en uitstroom mbo

Onderstaande visuals tonen de door- en uitstroom van deelnemers binnen het mbo. Deelnemers kunnen het volgende schooljaar in onderwijs blijven (doorstromers) of het onderwijs verlaten (uitstromers). Binnen de groep doorstromers worden deelnemers onderscheiden die een hoger onderwijsniveau volgen dan in het voorgaande schooljaar (opstromers).

Door- en uitstromers, naar domein - Nederland
Opstromers, naar domein - Nederland

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstroom

Onderstaande visuals hebben betrekking op de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar alleen werknemer, werknemer en uitkering, alleen uitkering en zowel geen werknemer als geen uitkering. Voor de werknemers is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven.

Arbeidsmarktpositie mbo-uitstroom, naar niveau
Arbeidsmarktpositie mbo-uitstroom werknemers, naar type contract

POWERED BY

powered by