FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Coronamonitor RijnmondInZicht

Onderdelen monitor
  • Artikelen over de de impact van het coronavirus op regionale economie en arbeidsmarkt op basis van week-, maand- en kwartaalgegevens.
  • Dashboard coronavirus met gebruiksvriendelijke datavisualisaties die de stand en het verloop van de regionale economie en arbeidsmarkt laten zien. Zie dashboard.
  • Verkenning en inventarisatie van oplossingsrichtingen om samen sterker uit de crisis te komen.
  • Regionale impactmonitors, actieplannen en inzichten om kennisdeling tussen regio's te ondersteunen. 
  • SkillsInZicht over de (ontwikkeling van) het (regionale) skills-DNA van beroepen. De informatie ondersteunt initiatieven op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (vanaf 8 april beschikbaar).
behoefte aan inzicht

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn, is echter zeer onzeker. In de regio worden momenteel kernteams ingericht om in samenwerking met de triple helix optimaal te kunnen reageren en anticiperen op de huidige en verwachte ontwikkelingen. Deze kernteams zijn gebaat bij maximale ondersteuning. Actuele, onderbouwde informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de economische impact en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Om tegemoet te komen aan deze behoefte hebben we binnen RijnmondInZicht een monitor voor het Coronavirus ingericht. Deze pagina geeft inzicht in de economische impact van het coronavirus door een afgewogen combinatie van de beschikbare data, kennis uit de regio en kennis van experts. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de regio's om de keuzes te maken die nu nodig zijn. Gebundelde inzichten voegen immers grote waarde toe: #samensterkeruitdecrisis. 

Hieronder geven we informatie over de verschillende onderdelen van de coronamonitor. In het vervolg van dit artikel gaan we nader in op de verschillende onderdelen van de monitor. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten kunt u zich hier inschrijven of volg de LinkedIn-pagina van RijnmondInZicht. 

Aiz-cijfers Coronavirus

Het effect van het coronavirus op elke sector zal op den duur zichtbaar worden in de statistieken van de databronnen binnen RijnmondInZicht: CBS, UWV, SBB, Textkernel (jobfeed), LISA, DUO, ROA en EUROSTAT en andere. Deze bronnen laten echter pas over enige tijd informatie zien over de situatie, ze kijken immers terug in de tijd. Om de nieuwste data zo snel mogelijk op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen voor de regio's hebben we de Coronamonitor ingericht. Deze monitor met gebruiksvriendelijke datavisualisaties laat de stand en het verloop van de regionale economie en arbeidsmarkt zien. Om de monitor te ondersteunen publiceren we wekelijks artikelen die verdere duiding geven aan de ontwikkelingen uit de monitor. 

Oplossingsrichtingen

De verspreiding van het virus is onzeker. Om die reden is het niet gemakkelijk om inzicht te geven in de economische effecten. Om desondanks  economische effecten te berekenen, maken economen gebruik van scenario's (zie artikel CPB-analyse). Uit de analyses in de verschillende scenario's zijn oplossingsrichtingen te herleiden, die in verschillende scenario’s terugkomen. Dit zijn de oplossingsrichtingen die nader kunnen worden uitgewerkt. Binnen de monitor besteden we daarom aandacht aan oplossingsrichtingen om op de langere termijn sterker uit de crisis te komen. Dit overzicht zal regelmatig worden geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en aanvullingen van experts. 

Platform voor regio's

Bij ArbeidsmarktInZicht zijn momenteel zeven provincies en verschillende arbeidsmarktregio's aangesloten. Vier keer per jaar vragen wij de regio's naar hun behoeften om ArbeidsmarktInZicht te kunnen doorontwikkelen en de kracht van het instrument te kunnen uitbouwen. De monitor rondom het coronavirus gaat nog verder: we vragen de deelnemende regio's om proactief kennis te delen over monitoringsinstrumenten, maatregelen en oplossingsrichtingen die binnen de regio opgepakt worden. Door deze informatie te bundelen, kunnen regio's leren van elkaars inzichten en aanpak (#samensterkeruitdecrisis). 

SkillsinZicht

De plotselinge omslag in de economie vestigt wederom de aandacht op het belang van flexibiliteit en anticiperend vermogen van een regio. Daar hoort aandacht voor duurzame inzetbaarheid en het faciliteren van Leven Lang Ontwikkelen bij. Etil Research Group heeft een innovatieve manier van meten ontwikkeld om de vraag op de arbeidsmarkt op een fijnmazige en veelzijdige manier te kunnen analyseren. Daarbij hebben we de traditionele analyse van vraag naar sector en beroep gekoppeld aan de vraag naar skills. Op die manier ontstaat een gedetailleerder beeld dat onderwijsinstellingen, werkgevers en overheid de mogelijkheid biedt om de samenwerking verder te versterken.
In april zullen we een dashboard van de nieuw ontwikkelde arbeidsmarktinformatie voor beleidsmakers lanceren. Regionale stakeholders kunnen met dit dashboard zelf verkennen hoe zij de nieuw inzichten beleidsmatig kunnen inzetten. 

Deel uw eigen ervaringen

Kent u andere mooie initiatieven die zicht geven op de impact van het coronavirus? Beschikt uw organisatie over data die bijdragen aan meer inzicht in de effecten van het coronavirus? Of heeft u aanvullingen op de door ons geformuleerde oplossingsrichtingen? Deel het met ons via de feedback knop (rechterkant van het scherm). Gebundelde inzichten voegen grote waarde toe: #samensterkeruitdecrisis. 

POWERED BY

powered by